Viete, čo si pripomíname každý rok 20. mája? Tento deň je dňom klinického skúšania liekov. Posledné dva roky v plnej sile ukázali dôležitosť vývoja nových liekov a vakcín,  ako aj schopnosť vedy zachraňovať ľudské životy. Z príležitosti pripomienky dňa klinického skúšania sme pripravili sériu troch podcastov, v ktorých sa pozrieme bližšie na úlohu skúšajúcich lekárov v klinickom skúšaní. Budeme diskutovať o troch témach – čo všetko sa lekár naučí, ak sa stane skúšajúcim, ako dokáže správne zvládnuté poučenie pacienta šetriť čas a energiu skúšajúcemu a v závere sa pozrieme takpovediac "na zúbky" vedeniu zdravotnej dokumentácie v klinickom skúšaní. Vitajte pri prvom dielu podcastu! / Byť súčasťou vývoja lieku je pre lekára obrovskou skúsenosťou a je to možnosť stretnúť medicínu budúcnosti. Keď príde do klinickej praxe nový liek je s ním už oboznámený a má s ním skúsenosti. Ak rozmýšľate nad tým, že by ste sa stali investigátorom – skúšajúcim, nechajte si poradiť od odborníkov. Dnešný pocast je venovaný téme klinického skúšania, konkrétne úlohe lekára ako investigátora. Od internistu a kardiológa MUDr. Ivana Majerčáka z Centra pre liečbu obezity LF UPJŠ v Košiciach, ktorý sa klinickému skúšaniu venuje 20 rokov sa dozviete, ako sa dostal ku skúšaniu liekov a aké výzvy lekára, ktorý sa stal skúšajúcim, čakajú. Právne zákutia vám poodhalí JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Povieme si aj o tom, ako prebieha zazmluvňovanie centier do klinického skúšania a čomu by ste ako skúšajúci v tejto fáze mali venovať pozornosť. Prajeme vám pohodové počúvanie.

Na lekára sa o žiadosťou o vydanie zdravotnej dokumentácie pacienta môže obrátiť i polícia. V prípade, keď prijíma pacienta do svojich radov ako zamestnanca, komunikuje posudkový lekár Ministerstva vnútra SR s jeho obvodným lekárom. Potrebuje totiž posúdiť zdravotnú spôsobilosť uchádzača. Lekár môže mať dojem, že keďže ide o políciu, tak má na to právo a je jeho povinnosťou zdravotnú dokumentáciu vydať. Tu by však mali všetci lekári spozornieť. Podľa JUDr. Ivana Humeníka, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS to tak nie je. V dnešnom podcaste si povieme, či má právo posudkový lekár do dokumentácie nahliadnuť a robiť si z nej výpisky a prečo mu nemôže byť vydaná. Povieme vám, ako by ste mali postupovať, aby ste neporušili zákon.

Zdravotnícki pracovníci už nemusia od začiatku apríla podpisovať zmluvu súvisiacu s vydaním elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka. Rovnako sa zjednodušil proces prepustenia ale i prijatia zamestnanca so zdravotným postihnutím. O týchto i ďalších legislatívnych zmenách sa budeme rozprávať s advokátom JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS v aprílovom sumári, ktorý sme si pre vás pripravili. Lekári – pediatri by mali spozornieť, pribudla im totiž povinnosť oznamovať informácie o uzatvorených dohodách o poskytovaní zdravotnej starostlivosti týkajúcich sa novorodencov.

Neposkytnutie pomoci je trestným činom. Čo však v prípade, ak pacient alebo niekto blízky túto pomoc odmieta? Zbavuje to človeka zodpovednosti? V susednom Česku sa súdy zaoberali prípadom, keď syn, ktorý je lekár nezabezpečil svojej matke, s ktorou býval v spoločnej domácnosti, zdravotnú starostlivosť, aj keď privolaný lekár nariadil hospitalizáciu v nemocnici. Matka však pomoc odmietala. Kým jeden súd skonštatoval, že došlo k porušeniu zákona a muža podmienečne odsúdil, Ústavný súd mal na vec iný názor. Človek má podľa neho právo zdravotnú starostlivosť odmietnuť. O tomto prípade sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s advokátom JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Od 1. apríla 2022 sa v rámci zákona o liekoch zmenili podmienky pri výdaji inkontinenčných zdravotníckych pomôcok a bezlepkových potravín. Na prvý pohľad malá zmena prináša pre prax lekárni a výdajní, ako aj pre pacienta veľké praktické efekty. S advokátom JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS sa v dnešnom podcaste bližšie pozrieme na túto zmenu a povieme si aj o špeciálnej poučovacej povinnosti lekárnika vo vzťahu k pacientovi, ktorý príde do lekárne s poukazom.

Off label alebo použitie lieku v rozpore s SPC – súhrnom jeho charakteristických vlastností. Téma, ktorá sa dá takpovediac rozobrať z viacerých uhlov pohľadu. V dnešnom podcaste sa dozviete, za akých okolností môže Ministerstvo zdravotníctva SR rozhodnúť o použití lieku v rozpore s jeho SPC, alebo lieku, ktorý nie je na Slovensku registrovaný. Podľa JUDr. Ivana Humeníka, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS by nemalo ísť len o formálny úkon zo strany rezortu zdravotníctva. V podcaste sa budeme rozprávať o tom, aké podmienky by malo ministerstvo overiť, predtým ako rozhodne o vydaní povolenia na terapeutické použitie neregistrovaného lieku.

Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má po novom právo požadovať prítomnosť inej osoby pri ústavnej zdravotnej starostlivosti. Kedy možno toto právo uplatniť a kto je tou osobou si povieme v marcovom sumári legislatívnych zmien. Budeme sa rozprávať aj o zmene zákona o zbraniach, verejnej minimálnej sieti poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti, a tiež o zmene názvu zdravotnícky asistent na názov praktická sestra – asistent. Jednotlivé legislatívne zmeny vám priblíži advokát JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Rodičia sa majú právo rozhodnúť, či dajú svoje dieťa zaočkovať proti rôznym ochoreniam. Ak však ide o povinné očkovanie, musia rátať s tým, že v prípade odmietnutia im príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva môže uložiť pokutu. Aj vplyvom sociálnych sietí môžu mať pocit, že argumenty sú na ich strane. Nie je to však jednoduché. Podobný prípad sa stal v jednom z miest na Slovensku a súd dal za pravdu Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Ako argumentoval súd i matka dieťaťa sa dozviete v dnešnom podcaste zo série Súd rozhodol takto od advokáta JUDr. Tomáša Husovského z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Utečenci z Ukrajiny ktorí prichádzajú na Slovensko si môžu vyžadovať lekárske ošetrenie. Lekári si v tejto súvislosti určite kladú otázky, ako je to s úhradou za poskytnutie zdravotnej starostlivosti alebo predpisom liekov. Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo rozhodnutie, ktorým upravilo podmienky predpisovania a výdaja liekov pre pacientov – utečencov, aby im bola zabezpečená zdravotná starostlivosť, aj keď nie sú na našom území verejne zdravotne poistení. Poskytnutie zdravotnej starostlivosti však závisí od ich statusu, ktorý majú na Slovensku. Podrobnejšie sa budeme o tejto téme rozprávať v dnešnom podcaste s JUDr. Tomášom Husovským z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

V oblasti delegovaného predpisovania nastali od začiatku tohto roka viaceré zmeny. V praxi však vyvolali rôzne otázky. Jednou z nich je napríklad postup lekára pri predpise, ak odporúčanie na predpisovanie vydal odborný lekár pred účinnosťou zmien v delegovanom predpise. Ministerstvo zdravotníctva SR preto 15. februára 2022 vydalo rozhodnutie, ktorým upravuje predpisovanie humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny. V dnešnom podcaste sa budeme o ňom rozprávať s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS a dozviete sa aj to, či ide o dobrý postup rezortu zdravotníctva.

Predpisovanie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín podľa novely zákona o liekoch, zrušenie nariadenej pracovnej povinnosti, vymedzené podmienky delegovaného predpisovania zo strany rezortu zdravotníctva. Tieto i ďalšie legislatívne zmeny si priblížime vo februárovom sumári v podobe podcastu. Majitelia lekární sa zase dozvedia, aké poistné zmluvy musí mať lekáreň uzatvorené, ako aj to, či musí mať aj poistenie zodpovednosti za enviromentálnu škodu. O tom, čo sa zmenilo v zákonoch a o čom by ste mali ako lekári alebo lekárnici vedieť sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať advokátom JUDr. Ivanom Humeníkom z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Výkon u zubára sa môže dostať až pred súd. Možno si poviete, že veď zubár urobí denne desiatky výkonov, prečo by sa s ním mal niekto súdiť. Môže sa to stať, ak lekár nepoučí pacienta, neinformuje ho o možnostiach liečby a nedá mu urobiť potrebné vyšetrenia. Situácia je pre lekára zložitejšia, ak napríklad v zdravotnej dokumentácii pacienta nie je záznam, že vyšetrenie alebo ísť na röntgen odmietol. Pacient sa môže sťažovať na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, že jeho zuby nie sú v poriadku a môže za to zubár. Tomu, ako sa spomenutý prípad skončil a na čo si máte dať pozor pri vedení zdravotnej dokumentácie sa budeme venovať v dnešnom podcaste.

Do zdravotnej dokumentácie pacienta, ktorý je účastníkom klinického skúšania, môže po zmene zákona o zdravotnej starostlivosti 1. januára 2022 nahliadať i monitor. Konkrétne sa to týka inšpektora správnej klinickej praxe Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, osoby poverenej zadávateľom klinického skúšania a pracovníka povereného pracoviskom, na ktorom sa klinické skúšanie vykonáva. Tieto osoby sa však podľa JUDr. Ivana Humeníka, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS musia preukázať písomným plnomocenstvom s úradne osvedčeným podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou. To však môže byť problém, zvlášť pri firmách, ktoré majú sídlo v zahraničí. V dnešnom podcaste sa dozviete, či môže monitor nahliadať do zdravotnej dokumentácie vedenej v papierovej podobe alebo len do elektronickej zdravotnej knižky, ako aj to, či si môže robiť výpisky a kópie. Rovnako sa dozviete, čo v zákone chýba.

Lekári majú od 1. januára 2022 zakázané pacientovi určovať, odporúčať alebo akýmkoľvek spôsobom aj prostredníctvom iných osôb, kde si môže vybrať lieky, dietetické potraviny alebo zdravotnícke pomôcky. Čo však v prípade, ak sa naňho pacient s takouto otázkou obráti telefonicky po návšteve ambulancie? Môže pacientovi odporučiť lekáreň napríklad zdravotná sestra alebo aj ona to má zakázané? Čo s reklamou na lekáreň v čakárni? Odpovede na tieto otázky dostanete v dnešnom podcaste. O spomenutej zmene zákona o liekoch sa budeme rozprávať s advokátom JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Povieme si aj o tom, ako je to s liekmi, ktoré majú voľný režim alebo sú na priamu úhradu pacienta.

Delegované predpisovanie liekov, zákaz určovania lekárne, v ktorej si môžu pacienti vybrať lieky, ako aj prevzatie zodpovednosti zo strany štátu za očkovanie proti ochoreniu COVID-19. To je len časť legislatívnych zmien, ktoré vám prinášame v januárovom sumári v podobe podcastu. Lekárnici sa zase dozvedia, ako je to s nulovými doplatkami za lieky pre dôchodcov, čo znamená pre lekárne povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora a čo sa zmenilo v oblasti poplatkov za štastitické spracúvanie papierových receptov alebo poukazov. Spomenuté i ďalšie zmeny v zákonoch si v dnešnom podcaste zosumarizujeme s advokátom JUDr. Ivanom Humeníkom z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App