V súvislosti s podávaním vakcín proti ochoreniu COVID-19 vyvstáva otázka, kto je zodpovedný za prípadné nežiadúce účinky na zdraví pacienta. Je to štát, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, kde mu bola vakcína podaná? Čo priniesla neregistrovaná ale Ministerstvom zdravotníctva SR povolená vakcína Sputnik V do zákona o liekoch? Právnik JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS je za to, aby štát prevzal zodpovednosť za prípadne nežiadúce účinky aj pri registrovaných vakcínach. Viac sa o tejto téme budeme rozprávať v dnešnom podcaste. Povieme si aj o tom, aká je aktuálna platná úprava, čo sa týka vakcín.

Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo usmernenie, ktoré stanovuje podmienky, kedy je potrebné od pacienta vyžadovať, aby sa podrobil testovaniu na ochorenie COVID-19 v prípade, že chce osobne navštíviť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Platí to pre nemocnice, ambulancie, polikliniky a tiež zdravotnícke strediská,  v ktorých sú viaceré ambulancie. V tejto súvislosti však vyvstávajú viaceré otázky, ako napríklad pre aké skupiny pacientov to platí, či je potrebné výkon AG testu mať uvedený v cenníku, ako aj to, čo robiť ak sa pacient odmietne podrobiť testu. O usmernení rezortu zdravotníctva sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Dozviete sa aj to, či je právne záväzné pre lekára. Vitajte pri počúvaní.

Pandemická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 prináša viaceré obmedzenia. Tie sa týkajú i prevádzok, ktoré definuje vyhláškou Úrad verejného zdravotníctva SR. Kam však zaradiť ambulancie a lekárne? Sú to prevádzky? Pýtali sme sa na to i Úradu verejného zdravotníctva SR. Čo nám odpovedali, to sa dozviete v dnešnom podcaste. O tejto téme sa budeme rozprávať  s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Povieme si aj o tom, či sa môžu ambulancie a lekárne rozhodnúť, že budú svoje služby poskytovať len očkovaným proti ochoreniu COVID-19.

Testovanie na ochorenie COVID-19 sa týka i zamestnancov zdravotníckeho zariadenia. Podľa usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR z 24. augusta 2021 a 7. septembra 2021 je zamestnávateľ, v tomto prípade poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný vyžadovať od svojich zamestnancov výsledok testu na ochorenie COVID-19, a to aj ak sú zaočkovaní, ale majú klinické príznaky ochorenia. Môže si zamestnávateľ vynucovať test od zamestnanca? Týka sa to i lekární? Čo v prípade, ak to zamestnanec odmietne? Odpovede na tieto otázky budeme v dnešnom podcaste hľadať s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Ambulancie a lekárne podnikajúce vo forme obchodných spoločností musia do 30. septembra tohto roka aktualizovať spôsob konania štatutárneho orgánu spoločnosti, ak jeho konanie je obmedzené a tiež čo najskôr započať proces zápisu novo vyžadovaných údajov do obchodného registra. Ak ambulancia alebo lekáreň podniká vo forme organizačnej zložky zahraničnej osoby musí v obchodnom registri do 30. septembra tohto roka potvrdiť zapísané údaje a to aj keď sú aktuálne. Inak jej hrozí výmaz. O týchto povinnostiach sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s JUDr. Tomášom Husovským z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Dozviete sa na čo si máte dať pozor, aby ste sa vyhli výmazu firmy z obchodného registra.

Lekár lieči liekmi. Zákon ho zaväzuje, aby používal liek v súlade s jeho súhrnom charakteristických vlastností alebo SPC. Odbornej verejnosti sú však dobre známe aj také situácie, kedy sa liek používa v rozpore s jeho SPC. Takéto použitie registrovaného lieku označujeme ako použitie off label. Súčasne platný zákon dovoľuje použiť liek spôsobom off label len na základe povolenia ministerstva zdravotníctva na terapeutické použitie. Ministerstvo zdravotníctva momentálne pripravuje novelu zákona, ktorá má tento režim úplne zmeniť. Po novom by mal mať lekár úplne voľné ruky a mal by sa rozhodovať samostatne, bez nutnosti povolenia od ministerstva. Je tento návrh krokom dobrým smerom? Advokát Ivan Humeník je k návrhu ministerstva skeptický a upozorňuje na viaceré roviny, ktoré by nemali byť opomínané. Poďme sa na nich v našom dnešnom podcaste pozrieť.

V medicíne neplatí, že ak niekto nič nerobí, tak chybu neurobí, lebo práve neposkytnutie pomoci alebo vyhýbanie sa rozhodnutiu, môže ohroziť zdravie a život pacienta. V prípade pochybenia zo strany lekára nie je obeťou len pacient, jeho rodina, ale i lekár, zdravotnícke zariadenie a rovnako i ďalší pacienti, ktorí k danému lekárovi prídu. O tom, ako by mal lekár postupovať v prípade, ak urobí chybu a ako by sa mal k tomu postaviť poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s psychologičkou, profesorkou Andreou Madarasovou Geckovou z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Poznáte portál e-medius.sk? Ak nie, určite ho navštívte. Prečo by ste tak mali urobiť? Ak ste lekár, sestra alebo zdravotnícke zariadenie a chcete mať k dispozícii zrozumiteľné odporúčania použiteľné v praxi, ktoré zvýšia vašu právnu bezpečnosť v kontakte s pacientom, tak tento portál je určený práve vám. Pomôže vám eliminovať možné riziká a umožní základnú orientáciu a schopnosť správne reagovať v momentoch, kedy nie je veľa času na premýšľanie. Ako funguje a čo všetko na ňom nájdete vám v dnešnom podcaste povedia jeho tvorcovia, Pavol Boka z Komory pre medicínske právo – MEDIUS a JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

"Odvaha" pacientov niekedy nepozná hranice. Zvlášť, ak od lekára požadujú vydanie potvrdenia o úkone, ktorý nevykonal. Rovnako sa to údajne stáva i v prípade očkovania proti ochoreniu COVID-19. Lekár, ktorý by vydal pacientovi potvrdenie o absolvovaní očkovania, ktoré však nepodstúpil a vzal by za to napríklad úplatok, môže byť obvinený z dvoch trestných činov, a nielen to. V prípade odsúdenia bude vyčiarknutý zo Slovenskej lekárskej komory a nemôže vykonávať svoje povolanie. Ako máte postupovať, ak sa na vás pacient s takouto požiadavkou obráti, vám v dnešnom podcaste poradí JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Dozviete sa tiež, prečo je dobré mať už pred vstupom do ambulancie zverejnený oznam, že takéto potvrdenie vaša ambulancia nevydáva.

Pediatri ako aj všeobecní lekári môžu od začiatku júla vo svojich ambulanciách očkovať pacientov proti ochoreniu COVID-19. Sú povinní im zároveň dať podpísať informovaný súhlas s očkovaním a vyplniť s nimi anamnestický dotazník. Poučenie pacienta a informovaný súhlas nemusí byť pre lekára nočnou morou. Pripravili sme pre vás všetky potrebné dokumenty, ktoré môžete vo svojej ambulancii pri očkovaní používať. V tomto podcaste vysvetlíme, ako ich na čo jednotlivé dokumenty pre lekára slúžia a ako vás budú chrániť.

Kyberšikana, ktorej obeťou sa môže stať ktokoľvek, neobchádza ani lekárov. Ak má niekto záujem poškodiť meno zdravotníka, začne ho obťažovať prostredníctvom elektronických médií. Posiela mu e-maily, sms správy alebo napíše o ňom na rôznych fórach niečo, čo nie je pravda. Jednoducho mu znepríjemňuje život. Ide pritom o čin, ktorý sa najnovšie dostal do trestného zákona. S právnikom JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať o tejto téme, s tým, že si povieme, ako postupovať, ak sa stanete obeťou kyberšikany. Vitajte pri počúvaní.

Každému lekárovi sa môže stať, že pri svojej práci urobí chybu. Zväčša to preňho znamená množstvo problémov, od sťažností, cez pokutu až po súdny spor. Ak ide o lekára pracujúceho v zdravotníckom zariadení, môže to preňho znamenať ukončenie pracovného pomeru. Znamená pochybenie lekára automaticky koniec jeho kariéry alebo by mal  dostať druhú šancu? O tejto téme sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Povieme si aj o medializovanom prípade ortopéda z Nitry, ktorý pacientovi operoval nesprávne koleno. (Operoval nesprávne koleno. Namiesto výpovede dostal atestáciu). Právnik vám tiež poradí ako máte postupovať, ak pochybí lekár alebo zdravotná sestra, ktorí sú vašimi zamestnancami. Vitajte pri počúvaní.

Lekár, ktorý sa rozhodne vlastniť ambulanciu, môže ju prevádzkovať ako fyzická osoba – podnikateľ alebo si môže založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). Na samotné fungovanie ambulancie to však nestačí. Okrem toho musí splniť ďalšie podmienky, ktoré mu ukladá zákon. Jednou z možností je i to, že si odkúpi fungujúcu ambulanciu od iného lekára. O tom, ako vyzerá proces založenia a prevádzkovania ambulancie a čo musíte splniť pri jej kúpe sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s JUDr. Tomášom Husovským z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Poradí vám tiež na čo si máte dať pozor pri kúpe ambulancie, aby vám z toho neskôr nevznikli problémy.

Od 1. októbra 2021 už podľa novely zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou nebudú prehliadky mŕtvych tiel vykonávať takzvaní „profesionálni ohliadači“. Prehliadku mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadenia doteraz vykonával organizátor, ktorý vyhral súťaž vyhlásenú Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Cieľom bolo odľahčiť ambulantných lekárov. Po novom budú prehliadky mŕtvych tiel vykonávať lekári, ktorí budú mať takpovediac službu na základe rozpisu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Aké budú ich povinnosti, čo všetko musia dodržať a na čo si dať pozor sa dozviete v dnešnom podcaste od JUDr. Ivana Humeníka, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Poradí vám tiež, ako máte postupovať, ak sa dozviete o prehliadke nájdeného mŕtveho tela počas ordinačných hodín.

Ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých, pediatrické ambulancie a imunoalergologické ambulancie pre dospelých alebo deti a dorast so zameraním na komplikácie očkovania a riziká očkovania môžu od 1. júla 2021 očkovať proti ochoreniu COVID-19. Musia však mať uzatvorenú zmluvu s Ministerstvom zdravotníctva SR. Čo znamená pre ambulanciu takáto zmluva? Vyplývajú pre poskytovateľa jej uzatvorením nejaké riziká alebo zodpovednosť? Na tieto i ďalšie otázky vám v dnešnom podcaste odpovie JUDr. Ivan Humeník z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Dozviete sa aj množstvo praktických rád.

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App