Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je dôležitý informovaný súhlas pacienta. V prípade jeho absencie môže mať poskytovateľ zdravotnej starostlivosti problém. V istej nemocnici v Česku boli pacientke počas operácie štítnej žľazy trvalo poškodené zvratné nervy. Súdy uzavreli prípad s tým, že postup pri operácii bol lege artis, a to aj keď boli zvratné nervy poškodené, čo je riziko spojené s operáciou. Čo však súdy nepovažovali za lege artis bolo poučenie pacientky, ktorá nebola poučená o tom, že môže dôjsť k spomenutej komplikácii. Pacientke bola odobratá možnosť voľby, či operáciu štítnej žľazy z rizikami podstúpi alebo si zvoli iný, alternatívny spôsob liečby štítnej žľazy. O tomto prípade zo súdnej siene sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s JUDr. Tomášom Husovským z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Ministerstvo zdravotníctva SR sa rôznymi prostriedkami snaží o stabilizáciu a rozvoj siete všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Jej totiž dlhodobo poddimenzovaná a stav sa neustále zhoršuje. Jedným z návrhov je poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 50.000 eur alebo 60.000 eur. Nárok na získanie príspevku bude určovaný podľa viacerých kritérií, ktoré sa môžu v priebehu roka meniť. Závisieť to bude napríklad  v akom okrese a v ktorom meste sa bude ambulancia otvárať. V dnešnom podcaste si povieme,  kto môže o príspevok požiadať, akým spôsobom, na čo môže byť použitý a podobne. Na tieto i ďalšie otázky bude odpovedať JUDr. Tomáš Husovský z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dieťaťu nejde len o samotné dieťa, ale i jeho rodičov. Lekár totiž prichádza do kontaktu aj s nimi. Rozpory, ktoré sa vyskytnú medzi rodičmi sa môžu preniesť i do ambulancie. V dnešnom podcaste si povieme, ako by ste mali ako lekár zvládnuť takúto situáciu a nestať sa rukojemníkom v konflikte medzi rodičmi, či rukojemníkom konfliktného rodiča. O tejto téme sa budeme v podcaste, ktorý ste sa rozhodli vypočuť si rozprávať s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Najčastejšie zistené nedostatky u poskytovateľov zdravotnej a lekárenskej starostlivosti za rok 2021 zo strany Úradu na ochranu osobných údajov sú jednou z tém, ktorej sa budeme venovať v augustovom legislatívnom sumári, ktorý ste sa práve rozhodli vypočuť si. Povieme si aj o zmenách, ktoré nastali v režime osobitných prípadov úhrad liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ako aj o tom, že prečo je potrebné si skontrolovať občiansky preukaz, ktorý používate na elektronické podpisovanie. Rovnako sa od advokáta JUDr. Ivana Humeníka, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS dozviete, ako je to so zverejnením mapy okresov, v ktorých budú môcť lekári žiadať o nenávratný finančný príspevok na zriadenie ambulancie.

Lajdáckosť a zanedbanie povinností. Tak by sa dal definovať príbeh, ktorému sa budeme venovať v dnešnom podcaste zo série Súd rozhodol takto. Banálna operácia nosnej prekážky napokon skončila ťažkým poškodením zdravia pacienta. Medializovaný prípad Šimona Bucha poukazuje na to, čo by nemali lekári podceniť a prečo je dôležité venovať pozornosť takpovediac každému úkonu či už pred, počas ale i po operácii. Šimon napokon skončil v bdelej kóme. Súd rozhodol o rekordne vysokom odškodnom, vo výške takmer 500.000 eur. O tomto prípade so zameraním na právny pohľad a poučenie pre prax sa budeme rozprávať s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Po absolvovaní kongresu môže zdravotník nájsť svoje meno v zozname zverejnenom Národným centrom zdravotníckych informácií. Držitelia majú totiž vždy ku koncu júla a koncu januára podať hlásenia za plnenia, ktoré poskytli v predchádzajúcom období. Nie všetky plnenia sa však hlásia a rovnako je rozdiel medzi tým, čo sa hlási Národnému centru zdravotníckych informácií. Vypočujte si náš dnešný podcast, ktorý sme pre vás pripravili s advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS. O nepeňažnom plnení a s ním spojenými povinnosťami sa budeme rozprávať s advokátom JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD..

Sprístupňovanie zdravotnej dokumentácie často zaujíma poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zvlášť v súčasnosti, kedy je vedená v elektronickej i v klasickej „papierovej“ podobe. Základným právnym predpisom týkajúcim sa sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie je zákon o zdravotnej starostlivosti. O spomenutom zákone i podrobnostiach súvisiacich so sprístupňovaním zdravotnej dokumentácie budeme v dnešnom podcaste hovoriť s JUDr. Tomášom Husovským z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Poradí vám, ako máte postupovať, ak sa na vás obráti pacient so žiadosťou o sprístupnenie zdravotnej dokumentácie a čo robiť, ak ide o inú osobu ako pacienta.

Desiatky podnetov na očné operácie eviduje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. V uplynulých dňoch boli niektoré z nich medializované. Kým v minulosti úrad kontroloval, či bolo prevedenie zákroku v poriadku čo sa týka postupu, poučenie pacienta o rizikách reflektované nebolo. V súčasnosti je situácia iná a na zreteľ sa berie i to, či bol pacient adekvátne poučený a úrad kontroluje i správne vedenie zdravotnej dokumentácie pacienta. Tejto téme sa budeme v dnešnom podcaste bližšie venovať s odborníkom na medicínske právo JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Veríme, že vás táto téma zaujala.

V ktorých okresoch budú môcť lekári žiadať o nenávratný finančný príspevok na zriadenie ambulancie, v akej výške, ako aj to, prečo by ste si mali stiahnuť novú aplikáciu virtuálnej registračnej pokladnice sa dozviete z júlového sumára legislatívnych zmien pre lekárov a lekárnikov. Budeme sa tiež venovať parlamentom schválenej novele zákona o poskytovaní zdravotnej starostlivosti k paliatívnej a dlhodobej starostlivosti, ako aj plánovanému očkovaniu v lekárňach. Dnešný podcast pre vás pripravila advokátska kancelária h&h PARTNERS. O jednotlivých zmenách v zákonoch sa budeme rozprávať JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD.

Zdravotnícke zariadenia môžu mať obavy z toho, že ak sa pacientovi stane niečo počas hospitalizácie, budú za to niesť pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo súdom zodpovednosť. Preto sú v každom prípade obozretní a snažia sa k tomu viesť svojich zamestnancov. Ako sa dozviete z dnešného dielu podcastu Súd rozhodol takto, nie vždy to tak musí byť a zodpovednosť môže niesť i samotný pacient. S advokátom JUDr. Tomášom Husovským z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS sa budeme rozprávať o tomto špecifickom prípade a dozviete, na čo si dať pozor.

Ak sa chce predpisujúci lekár oboznámiť s liekom, môže požiadať držiteľa registrácie o bezplatné poskytnutie jeho vzorky.  Správny púostup pri tzv. "vzorkovaní" je ovplyvnený nielen právnymi predpismi, ale aj etickými kódexmi asociácii farmaceutických spoločností. V tomto podcaste budeme debatovať o tom, či môže o vzorku požiadať akýkoľvek lekár a aké všetky náležitosti by mali byť splnené, aby sa vzorka na kocni dňa dostala do rúk žiadateľa. Určite si nenechajte ujsť náš podcast, aj preto, lebo budeme hovoriť aj o kontextoch poskytovania vzoriek - ako napríklad otázkach nepeňažného plnenia, či hlásenia na Národné centrum zdravotníckych informácií.

Klinické skúšanie a zápis údajov do zdravotnej dokumentácie. Je v zápise údajov, ktoré lekár získa v rámci klinického skúšania a pri poskytovaní „bežnej zdravotnej starostlivosti“ rozdiel? Ako má investigátor – skúšajúci postupovať pri vyšetrení pacienta? Internista a kardiológ MUDr. Ivan Majerčák z Centra pre liečbu obezity LF UPJŠ v Košiciach, ktorý sa klinickému skúšaniu venuje 20 rokov vám v dnešnom podcaste povie, aké sú najdôležitejšie povinnosti skúšajúceho, čo sa týka záznamu údajov získaných pri klinickom skúšaní. Povieme si aj o tom, či má zadávateľ prístup ku všetkým zdravotným záznamom pacienta. Právny pohľad vám poskytne JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

O zápise údajov do Obchodného registra SR sme už viackrát hovorili. Keďže stále plynie termín ich aktualizácie, povieme si o nich aj v júnovom legislatívnom sumári. Rovnako budeme hovoriť o vystavovaní a preplácaní elektronických PN. Spozornieť by ste mali i pri novele zákona o úhradách liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Novela zákonníka práce, ktorá je v parlamente má zabezpečiť transparentnosť a predvídateľnosť vykonávanej práce. Lekárnici sa zase dozvedia, aké boli najčastejšie nedostatky zistené pri inšpekciách v lekárňach za rok 2021. O jednotlivých zmenách v zákonoch sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Kontrola zo strany zdravotnej poisťovne u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, môže skončiť aj požadovaním vrátenia ňou zaplatenými platbami poskytovateľovi vo výške viac ako 200.000 eur. Často sa kontrolu nedá pripraviť, keďže zdravotná poisťovňa ju vykonáva náhle a zväčša ani netrvá dlho. K takémuto prípadu došlo i na východnom Slovensku. Záver zo strany zdravotnej poisťovne bol, že od poskytovateľa požadovala spomenutú sumu. Ten sa však ako sa povie nedal a obrátil sa na súd. Ako to dopadlo sa dozviete v dnešnom podcaste s advokátom JUDr. Tomášom Husovským z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Použitie lieku na iný účel, než na aký je registrovaný, môže u pacienta spôsobiť pochybnosti. Lekára sa môže opýtať, či ho lieči experimentálnym liekom a tým sa môže medzi nimi naštrbiť dôvera. Je preto potrebné pacienta poučiť aj o nehradenom lieku, ak je jeho použitie indikované na dané ochorenie. Lekári sú zo strany zdravotných poisťovní takpovediac „cepovaní“, aby dodržiavali preskripčné a indikačné obmedzenia. V opačnom prípade im hrozí im pokuta. Ak vás táto téma zaujíma, vypočujte si náš podcast. Od JUDr. Ivana Humeníka, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS sa dozviete okrem iného i to, že ak pacienta ako lekár nepoučíte o tom, že existuje liek, ktorý máte použiť ale nie je hradený zo zdravotného poistenia, môže sa na vás sťažovať.

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App